Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 2.4. Output

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

2.4. Output

Met ‘output’ wordt bedoeld: de uitkomst van een algoritme. Hierin onderscheiden we drie verschillende vormen:

 • Ruwe resultaten
  • Dit zijn uitkomsten van een algoritmische berekening die niet door een mens zijn geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld een Excel-rapport waarin sollicitanten op volgorde van geschiktheid worden gepresenteerd.
 • Verwerkte resultaten
  • Dit zijn documenten waaraan een algoritmische berekening ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld een besluit om iemand wel of geen toelage te verstrekken of een beleidsdocument waarin algoritmische berekeningen zijn geanalyseerd en geduid.
 • Weergave in dashboard
  • Dit is een realtime-weergave op een bepaald moment in de tijd, die niet in een document wordt vastgelegd.

Ontwerpvragen die te maken hebben met output zijn bijvoorbeeld:

 • Regelen we de archivering van de output op het niveau van de zaak waarop het betrekking heeft en zien we de archivering van de werking van het algoritme als een op zichzelf staande zaak of regelen we de archivering integraal?
 • Als algoritmische berekeningen als realtime-weergave in een dashboard worden getoond, is het dan mogelijk om een export te maken op het moment van raadpleging zodat wordt vastgelegd welk inzicht op welk moment is gebruikt voor verdere verwerking? Wat is hier aanvullend op instructieniveau voor nodig?