Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 4.2 Analysefase

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

4.2 Analysefase

In de analysefase, zijn de volgende vragen aan de orde.

4.2.1 Welk proces wordt ondersteund door het algoritme?

Deze vraag gaat over het beoogde doel van de inzet van het algoritme. Het is belangrijk om te weten waarvoor een algoritme wordt ingezet, omdat aan de hand van die kennis ingeschat kan worden welke specifieke risico’s zich voordoen en met welke belanghebbenden rekening gehouden moet worden. Ook kan aan de hand van deze informatie worden bekeken welk zaaktype en welke bewaartermijn(en) uit de selectielijst van toepassing zijn.

Op welke wijze wordt het algoritme ingezet?

Een algoritme kan op verschillende wijzen worden ingezet. Bijvoorbeeld voor een eenmalige analyse of juist voor een periodiek of doorlopend gebruik. Dit onderscheid kan van belang zijn bij het bepalen van de beheermaatregelen. Bij periodiek of doorlopend gebruik, zal bijvoorbeeld gekeken moeten worden of trainingsdata wordt geactualiseerd en wat dat eventueel betekent voor versiebeheer, waar dat bij eenmalige toepassing niet van belang zal zijn.

Een ander aspect dat bij deze vraag hoort, is de vraag of de inzet van het algoritme tot volledig geautomatiseerde analyse en/of besluitvorming leidt, of dat de uitkomst van een algoritme input is voor verder menselijk handelen. Dit is relevant om te weten omdat bij volledige automatisering andere maatregelen horen ten aanzien van accountability dan wanneer er menselijk handelen bij komt kijken om de resultaten verder te interpreteren en verwerken.

Wat is de mogelijke impact van het algoritme?

Aan de hand van de vorige vragen, kan een eerste inschatting worden gemaakt van welk impactprofiel van toepassing is. Zie paragraaf 2 waarin de impactprofielen zijn beschreven. Het bepalen van het impactprofiel helpt om in de volgende fasen de juiste maatregelen te bepalen.