Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 4.4 Ontwerpfase - Trainingsdata

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

4.4 Ontwerpfase - Trainingsdata

In de ontwerpfasen komen er vragen aan bod per component (zie de uitleg in paragraaf 3). Deels zijn die vragen generiek, dus voor elk component hetzelfde, deels zijn ze componentgebonden. In deze subparagraaf worden de vragen toegelicht op het component ‘trainingsdata’. In sommige gevallen is het wellicht niet eens nodig om trainingsdata te archiveren omdat bijvoorbeeld de documentatie voldoende informatie biedt om aan accountability-eisen te kunnen voldoen, in dergelijke gevallen is het uiteraard niet nodig om op detailniveau deze verdiepingsvragen te doorlopen.

4.4.1 Wat - Van welke bronnen maakt het algoritme gebruik (dataverzamelingen)?

Om de juiste maatregelen te kunnen bepalen, is het allereerst van belang om te weten uit welke informatiebronnen er wordt geput: waar komt de data vandaan, wie is de bronhouder, met welk doel is de data verzameld etcetera? Vervolgens kan, aan de hand van de volgende vragen, een nadere analyse worden gemaakt.

4.4.2 Wat - Wat is de aard van de data?

Deze vraag gaat over de vorm van de data. Is sprake van statische data (data die nooit meer wijzigt) of kan een dataset na verloop van tijd wijzigen? Dit is van belang om te weten of bijvoorbeeld versiebeheer een rol speelt bij de archivering. Verschillende vormen kunnen zijn:

 • Statische data (een definitieve dataset die nooit meer wordt aangevuld of gewijzigd - bijvoorbeeld een database met geografische locaties van bomaanslagen tijdens de Tweede Wereldoorlog);
 • Cumulatieve data (een dataset die wel wordt aangevuld, maar waarvan de data nooit meer wijzigen - bijvoorbeeld een database met de namen van alle presidenten van de Verenigde Staten);
 • Dynamische data (een ‘levende’ dataset waarvan gegevens kunnen wijzigen - bijvoorbeeld een database waarin de vigerende bestemmingen van panden zijn vastgelegd);
 • Realtime data (data die een situatie op een bepaald moment weergeven - bijvoorbeeld huidige sensordata).
4.4.3 Wat? - Zijn de data objectief of is er een mate van subjectiviteit?

In het kader van accountability, is één van de belangrijkste aspecten dat duidelijk wordt gemaakt dat en hoe vooringenomenheid (bias) in trainingsdata leidt tot geautomatiseerde willekeur, profilering en/of geautomatiseerde discriminatie. Daarom is het belangrijk om van trainingsdata vast te stellen of die objectief of subjectief is. Objectieve data wil zeggen: harde feiten die niet ter discussie staan, bijvoorbeeld het aantal huizen in een woonwijk op een bepaald moment in de tijd. Daar staan subjectieve data tegenover: data waarbij (bewust of onbewust) keuzes zijn gemaakt die invloed hebben op de content van een dataset. Bijvoorbeeld gegevens over fraudeplegers: hierbij is het belangrijk om te beseffen dat er enkel gegevens bestaan over gepakte fraudeplegers, waarbij beleidskeuzes ten aanzien van opsporing en detectie een rol kunnen hebben gespeeld. Dat brengt het risico van profilering met zich mee. Om volledig accountable te kunnen zijn, is het daarom gewenst om te weten hoe het proces heeft gefunctioneerd waarbinnen de data gecreëerd of verzameld zijn.

Voor de archivering geldt dat het logisch is om zwaardere maatregelen te treffen voor subjectieve data dan voor objectieve data. Voor objectieve data volstaat wellicht een beschrijving van een dataset, terwijl voor subjectieve data ook bekend zal moeten zijn welke risico’s het gebruik van deze data met zich meebrengt en welke mitigerende maatregelen zijn getroffen zodat hierover verantwoording kan worden afgelegd. Er kan natuurlijk ook voor worden gekozen om aan de hand van deze analyse bepaalde data niet aan het algoritme te voeden.

4.4.4 Wat? - Wat is de kwaliteit van de data?

Om rekenschap te kunnen geven over de betrouwbaarheid van informatie die met een algoritmische toepassing is gecreëerd, is het van belang om inzicht te hebben in de kwaliteit van de gebruikte trainingsdata. Simpel gezegd: slechte data vergroten de kans op het nemen van slechte besluiten. Andersom geldt hetzelfde: als de kwaliteit goed is, draagt dat bij aan het nemen van betere beslissingen.

Kwaliteit is een ruim begrip. Wat verstaan we daar onder? Een aantal aspecten waar je aan kunt denken, zijn:

 • Semantiek: Consistentie in semantiek kan worden gemeten door bijvoorbeeld te kijken of in de bron gebruik wordt gemaakt van basis- en kernregistraties, woordenboeken en gecontroleerde tabellen. Als data in de bron wordt gecreëerd met vrijetekstvelden, dan is de consistentie waarschijnlijk laag. Een algoritme kan bijvoorbeeld denken dat ‘PC Hooftstraat’ en ‘Pieter Cornelisz Hooftstraat’ twee verschillende straten zijn;
 • Periode: Hoe ver terug gaan de data? Zijn er alleen data beschikbaar van afgelopen week, of is er over een langdurige periode data verzameld? In algemene zin geldt dat een algoritme betrouwbaarder wordt naarmate er meer data wordt verwerkt zodat er meer patronen ontdekt kunnen worden;
 • Volledigheid: Zijn de data in de bron consequent bijgehouden of zijn er hiaten?
 • Aanwezigheid persoonsgegevens: Zijn de data geanonimiseerd of gepseundonimiseerd?
4.4.5 Wat? - Wordt in de beheerfase data toegevoegd, vervangen of blijven deze onveranderd?

Als de data uit de bron één op één wordt gebruikt en de archivering in de bron goed is geregeld, dan is het - mits de bewaartermijnen niet afwijken - niet direct nodig om deze trainingsdata apart te archiveren in het kader van de algoritmische toepassing. Als er een verdere bewerking of verrijking plaatsvindt, dan is de data die in de bron aanwezig is mogelijk niet meer genoeg om een beslissing die met een algoritme is genomen te kunnen reproduceren.

4.4.6 Hoe lang? - Welk impactprofiel is van toepassing?

In de ontwerpfase is deze vraag van belang om te bepalen wat de juiste te treffen maatregelen zijn n.a.v. het gebruik van de trainingsdata. Deze afweging kun je maken o.b.v. selectielijst(en). In paragraaf 2 zijn de impactprofielen afzonderlijk beschreven. Of het bewaren van trainingsdata zinvol is, of wellicht kan worden volstaan met het bewaren van documentatie, hangt mede af van welk impactprofiel van toepassing is.

4.4.7 Hoe lang? - Indien er regelmatig nieuwe versies worden gevoed aan het algoritme, is het dan zinvol om alle versies te bewaren of kan worden volstaan met een beperkt aantal?

Als er regelmatig nieuwe versies van trainingsdatasets worden geleverd, dan kan dat de werking van het algoritme beïnvloeden. Daarom is het zinvol om na te denken welke versies bewaard moeten blijven: bijvoorbeeld alle versies, alleen de meest recente versie of een representatieve steekproef. Dit is mede afhankelijk van hoe groot de verschillen zijn: gaat het bijvoorbeeld enkel om cumulatieve aanvullingen of wordt de data inhoudelijk gewijzigd (zie ook 4.4.2.)? 

4.4.8 Waar? - Is het archiefregime in de bron voldoende?

Trainingsdata komt uit een bron. Indien de archivering in die bron dusdanig is geregeld dat de trainingsdata daar beschikbaar is gedurende de bewaartermijn die voortvloeit uit de algoritmische toepassing, dan hoeft de trainingsdata niet apart gearchiveerd te worden. Immers: voor reconstructie kan dan te allen tijde terug worden gegrepen op de bron.

Indien dit niet het geval is, zijn er twee opties. Ofwel het aanpassen van het archiefregime in de bron ofwel het opzetten van een eigen archiefregime. 

4.4.9 Vorm? - In welke vorm wordt de data uit de bron aangeleverd?

De levering vanuit de bron kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld:

 • Real-time (bv. via API);
 • Periodiek (bv. via datadumps op basis van een script);
 • Eenmalige extractie.

Als het algoritme rechtstreeks de bron bevraagt, vindt er geen lokale opslag plaats. Als data eerst worden verzameld op een specifieke locatie waar het algoritme toegang toe heeft, dan geldt dat niet. Als er ergens data wordt opgeslagen, dan zal er dus ook nagedacht moeten worden over bewaartermijnen, versiebeheer en opschoning.

4.4.10 Beschikbaarstelling? - Wie zijn belanghebbenden van de data (primaire en secundaire gebruikers, ook op de lange termijn)?

Voor de beschikbaarstelling is het van belang om te weten hoe belanghebbenden zoeken naar informatie en in welke vorm ze die tot zich willen nemen, zodat ze op geschikte wijze kunnen worden gepresenteerd. Er kunnen verschillende belanghebbenden zijn die op enig moment toegang tot de data nodig hebben. Dit kunnen interne medewerkers zijn die werken met het algoritme, maar ook bijvoorbeeld auditors. Daarnaast kan het gaan om externen, zoals rechtzoekende burgers.

4.4.11 Beschikbaarstelling - Welk openbaarheidsregime is van toepassing?

Bij het beschikbaar stellen van documentatie is het van belang om relevante wet- en regelgeving (bv. WOO / WOB, AVG) in acht te nemen en op basis daarvan autorisatie in te richten.

4.4.12 Beschikbaarstelling - In welke vorm moet de data beschikbaar gesteld worden voor belanghebbenden (bv. open data)?

Verschillende belanghebbenden willen informatie op verschillende wijzen gebruiken. Dat kan betekenen dat informatie op verschillende manieren ontsloten en gepresenteerd kan worden. Bijvoorbeeld door een dataset als geanonimiseerd .csv-bestand te publiceren, of door gegevens rechtstreeks vanuit de bron via een API beschikbaar te stellen.

4.4.13 Beheer - Hoe ziet het vernietigingsproces eruit?

Het ontwerpen van een vernietigingsproces gaat verder dan enkel het vaststellen van bewaartermijnen. Het gaat over het operationaliseren van de vernietiging door de processtappen te benoemen, daar actoren aan te koppelen en de verantwoordelijkheid in de organisatie te beleggen. Ook de controlemaatregelen (zoals beoordelen van een vernietigingslijst) en de mate van automatisering worden hierin meegenomen.

Het zou kunnen dat datasets eerst als ruwe data worden verzameld en daarna worden getransformeerd, samengevoegd, geaggregeerd en/of geanonimiseerd of gepseudonimiseerd voordat ze aan het algoritme worden gevoed. Bij elke bewerking ontstaat in technische zin een nieuw databestand. Je zou kunnen overwegen om voor de ‘halffabrikaten’ een kortere bewaartermijn te hanteren dan voor de ‘eindproducten’ en om de vernietiging daarvan op basis van een script te automatiseren, terwijl je voor de eindproducten wellicht meer controlestappen in wil bouwen.

4.4.14 Beheer - Hoe ziet het overbrengingsproces eruit?

Als datasets voor eeuwigdurende bewaring in aanmerking komen, dan is het zinvol om al in de ontwerpfase na te denken over overbrenging naar een archiefbewaarplaats. Richt je dit bijvoorbeeld traditioneel in: eerst verzamelen en na X jaar een gehele collectie overbrengen, via vervroegde overbrenging: bijvoorbeeld als doorlopend proces aan het eind van het kalenderjaar de relevante documenten overbrengen? De bijbehorende procesafspraken en verantwoordelijkheden kunnen aan de hand van deze keuze worden bepaald en belegd. Het is bij deze stap belangrijk om af te stemmen met de beheerder van de archiefbewaarplaats.

4.4.15 Beheer - Hoe is in het wijzigingenproces geborgd dat de mogelijke impact van wijzigingen op het archiefregime wordt beoordeeld?

Als het gebruik van het algoritme significant wijzigt en/of als er andere bronnen worden toegevoegd, dan kan dat betekenen dat de eerder bedachte maatregelen ten aanzien van archivering moeten worden herzien. Daarom is het van belang om in het wijzigingenproces op te nemen dat er een impactanalyse voor wijzigingen wordt uitgevoerd waarin ook naar dit aspect gekeken wordt.

4.4.16 Beheer - Zijn er specifieke activiteiten te benoemen m.b.t. beschikbaarstelling aan derden (bv. bij WOB-verzoeken)? 

Mogelijk is het nodig om specifieke activiteiten te benoemen en te beleggen ten aanzien van beschikbaarstelling van informatie aan derden. Bijvoorbeeld het anonimiseren van datasets voorafgaand aan publicatie. Ook het gebruik van een algoritmeregister waarin is vastgelegd uit welke bronnen trainingsdata afkomstig is, kan bijdragen aan transparantie. Voorts kan gedacht worden aan het aanwijzen van een contactpersoon die door derden benaderd kan worden voor vragen.