Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 1.1. Inleiding

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

1.1. Inleiding

De eerste stap bij het ontwerp van een algoritme, is het maken van een korte analyse over het doel en de toepassing. Hierbij horen vragen als: welk proces wordt door het algoritme ondersteund, en: wie worden geraakt door de inzet van het algoritme? Het resultaat van deze analyse is inzicht in het impactprofiel. Dit inzicht helpt bij het nemen van de juiste maatregelen op het gebied van archivering.

Algoritmes kunnen op vele wijzen worden ingezet en de potentiële impact kan daardoor per geval verschillen. Dit betekent dat de wijze waarop de archivering wordt ingericht ook per geval kan verschillen. Een bewaartermijn kan heel lang of juist heel kort zijn en informatie moet voor grote of juist voor kleine groepen mensen beschikbaar zijn. Om hier meer structuur in te bieden, is een viertal impactprofielen benoemd. Aan deze profielen zitten bepaalde kenmerken vast die helpen om de archivering ‘by design’ in te richten. Door in de analysefase een beeld te krijgen welk impactprofiel van toepassing is (let op: dit kunnen er meerdere tegelijk zijn), wordt duidelijker welke aandachtspunten van belang zijn bij de inrichting van de archivering. Dit helpt bij het vaststellen van een bewaartermijn of het maken van keuzes over het eventueel actief openbaar maken van informatie over het algoritme.

In deze paragraaf wordt uitgelegd welke impactprofielen er zijn en welke archiveringsuitgangspunten hieruit voortvloeien. Deze paragraaf geeft geen concreet antwoord op alle vragen, maar geeft wel richting.