Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - Fase 1: Analyse - impactprofielen

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

Fase 1: Analyse - impactprofielen

1.1. Inleiding

De eerste stap bij het ontwerp van een algoritme, is het maken van een korte analyse over het doel en de toepassing. Hierbij horen vragen als: welk proces wordt door het algoritme ondersteund, en: wie worden geraakt door de inzet van het algoritme? Het resultaat van deze analyse is inzicht in het impactprofiel. Dit inzicht helpt bij het nemen van de juiste maatregelen op het gebied van archivering.

Algoritmes kunnen op vele wijzen worden ingezet en de potentiële impact kan daardoor per geval verschillen. Dit betekent dat de wijze waarop de archivering wordt ingericht ook per geval kan verschillen. Een bewaartermijn kan heel lang of juist heel kort zijn en informatie moet voor grote of juist voor kleine groepen mensen beschikbaar zijn. Om hier meer structuur in te bieden, is een viertal impactprofielen benoemd. Aan deze profielen zitten bepaalde kenmerken vast die helpen om de archivering ‘by design’ in te richten. Door in de analysefase een beeld te krijgen welk impactprofiel van toepassing is (let op: dit kunnen er meerdere tegelijk zijn), wordt duidelijker welke aandachtspunten van belang zijn bij de inrichting van de archivering. Dit helpt bij het vaststellen van een bewaartermijn of het maken van keuzes over het eventueel actief openbaar maken van informatie over het algoritme.

In deze paragraaf wordt uitgelegd welke impactprofielen er zijn en welke archiveringsuitgangspunten hieruit voortvloeien. Deze paragraaf geeft geen concreet antwoord op alle vragen, maar geeft wel richting.

1.2. Relevante wetgeving

Er is een aantal specifieke informatiewetten waaruit maatregelen volgen ten aanzien van de archivering. Deze zijn zonder meer allemaal in elk impactprofiel van toepassing, maar waar de focus ligt kan per impactprofiel verschillen.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van deze wetten, met een toelichting wat vanuit archiefperspectief hun impact is.

  • Archiefwet

Uit de Archiefwet komt voort dat er bewaartermijnen worden gehanteerd en dat informatie gedurende die bewaartermijnen toegankelijk zijn voor eenieder die rechtmatig toegang tot die informatie wenst. Informatie die is overgebracht naar een archiefbewaarplaats is op basis van de Archiefwet openbaar. Uit de Archiefwet volgt ook dat overheden een Selectielijst hanteren die de richtlijnen biedt voor bewaren en vernietigen. In de herziening van de Gemeentelijke Selectielijst in 2020, is bijvoorbeeld een expliciete richtlijn voor algoritmes opgenomen.

  • AVG

Uit de AVG komt voort dat de privacy van natuurlijke personen beschermd moet worden. Dit betekent dat gegevens die tot een individu herleidbaar zijn, niet toegankelijk gemaakt mogen worden. Een maatregel is bijvoorbeeld dat bij overbrenging een beperking in openbaarheid op dergelijke gegevens wordt opgelegd.

  • AWB

Uit de AWB komt voort dat een betrokkene bezwaar mag maken tegen een besluit die onder de AWB valt. In termen van archivering betekent dit dat een individuele beslissing herleidbaar moet zijn, als een algoritme wordt ingezet voor een proces waarop de AWB van toepassing is.

  • WOB/WOO

In de huidige WOB is geregeld dat informatie, met inachtneming van de AVG, op verzoek beschikbaar gemaakt moet worden. Op dit moment is er een ontwerpwet, de WOO, die de WOB moet gaan vervangen. Het verschil is dat de WOB passieve openbaarheid regelt (iemand moet er eerst naar vragen) en dat de WOO van actieve openbaarheid uitgaat (overheden publiceren proactief informatie). Vanuit archiefperspectief betekenen deze wetten dat informatie op zo’n manier moet worden bewaard, dat deze (in geanonimiseerde vorm) eenvoudig beschikbaar gesteld kan worden.

Afbeelding 1: Schematische weergave van de vier impactprofielen

1.3. Impactprofiel 1: Maatschappelijke impact

Het impactprofiel ‘maatschappelijke impact’ kenmerkt zich door in potentie groepen mensen te raken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan maatregelen in de openbare ruimte, zoals de keuze om in een bepaald gebied meer of minder toezicht uit te voeren of maatregelen die gericht zijn op het spreiden van verkeer om opstoppingen in een binnenstad te voorkomen.

De onderwerpen die door dit type toepassing geraakt worden, kunnen in potentie nieuwswaarde hebben en door de journalistiek worden opgemerkt. Daarom moet rekening worden gehouden met informatieverzoeken in het kader van de WOB/WOO. Dit betekent voor de archivering dat het belangrijk is om ontwerpdocumentatie goed vast te leggen, zodat de overheid in staat is om uit te leggen hoe het algoritme werkt, welke ethische afwegingen zijn gemaakt en op welke wijze is geborgd dat het algoritme functioneert zoals het bedoeld is.

De verantwoording is dus met name gericht op systematische aspecten. In dit profiel is de vuistregel daarom dat de ontwerpdocumentatie langer bewaard moet blijven dan de trainingsdata, de logica en de output. Ten behoeve van controleerbaarheid zullen ook de trainingsdata, de logica en de output enige tijd beschikbaar moeten blijven, maar het belang hiervan zal na verloop van tijd afnemen.

1.4. Impactprofiel 2: Persoonlijke impact

Het impactprofiel ‘persoonlijke impact’ kenmerkt zich door in potentie een individu te raken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het maken van een inschatting of iemand recht heeft op een uitkering, een vergunning of een andere voorziening. Een ander voorbeeld is het maken van een keuze om bepaalde mensen onder verscherpt toezicht te stellen in het kader van bijvoorbeeld fraudebestrijding of terrorismebestrijding.

De onderwerpen die door dit type toepassing geraakt worden, kunnen in veel gevallen leiden tot een besluit die valt onder de AWB en waartegen een betrokkene derhalve bezwaar kan maken. Dit betekent voor de archivering dat het belangrijk is om de trainingsdata en de techniek goed vast te leggen, zodat de overheid in staat is om uit te leggen hoe een individuele beslissing tot stand is gekomen.

De verantwoording is dus met name gericht op reproduceren van individuele beslissingen. In dit profiel is de vuistregel daarom dat de bewaartermijn voor de trainingsdata, de logica en de output gekoppeld is aan die van het proces dat door het algoritme wordt ondersteund. In dit impactprofiel is privacybescherming van bijzonder belang, waardoor terughoudendheid betracht moet worden met informatieverstrekking in het kader van de WOB/WOO.

1.5. Impactprofiel 3: Bedrijfsmatige impact

Het impactprofiel ‘bedrijfsmatige impact’ kenmerkt zich door in potentie impact op de interne bedrijfsvoering te hebben, maar niet op de buitenwereld. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het doen van voorspellingen ten aanzien van overheidsuitgaven of het afstoten van huisvesting op basis van verwachte bezettingsgraad.

De onderwerpen die door dit type toepassing geraakt worden, zullen in de meeste gevallen niet de aandacht van de buitenwereld krijgen. Dit betekent voor de archivering dat het belangrijk is om de nadruk op de bedrijfsvoering te leggen. Informatie moet beschikbaar zijn voor interne audits, de logica en de ontwerpdocumentatie moet geborgd zijn ten behoeve van hergebruik.

De verantwoording is dus met name intern gericht en de impact op de samenleving is zeer beperkt. In dit profiel is de vuistregel daarom dat de ontwerpdocumentatie, trainingsdata, logica en output integraal worden bewaard met een doorgaans relatief korte bewaartermijn.

1.6. Impactprofiel 4: Cultuurhistorische impact

Het impactprofiel ‘cultuurhistorische impact’ kenmerkt zich door een unieke vorm van gebruik van een algoritme. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een algoritme dat tot hele onverwachte inzichten leidt of door een innovatieve toepassing van een algoritme. De toepassing van een algoritme kan ook cultuurhistorische impact hebben op basis van het inhoudelijke thema waarop het algoritme wordt ingezet, bijvoorbeeld een onderwerp dat veel in het nieuws is geweest.

De onderwerpen die door dit type toepassing geraakt worden, kunnen in veel gevallen relevant zijn voor toekomstig (historisch) onderzoek. Dit betekent voor de archivering dat één of meerdere componenten van het algoritme permanent bewaard moeten blijven en dat eisen aan duurzame toegankelijkheid voor de lange termijn van toepassing zijn.

De verantwoording is dus met name gericht op toekomstig onderzoek. In dit profiel is de vuistregel daarom dat in een vroegtijdig stadium afspraken gemaakt moeten worden met de beheerders van de archiefbewaarplaats, om de eisen die gesteld worden aan toekomstige overbrenging naar een archiefbewaarplaats mee te nemen in het ontwerp.