Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 1.4. Impactprofiel 2: Persoonlijke impact

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

1.4. Impactprofiel 2: Persoonlijke impact

Het impactprofiel ‘persoonlijke impact’ kenmerkt zich door in potentie een individu te raken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het maken van een inschatting of iemand recht heeft op een uitkering, een vergunning of een andere voorziening. Een ander voorbeeld is het maken van een keuze om bepaalde mensen onder verscherpt toezicht te stellen in het kader van bijvoorbeeld fraudebestrijding of terrorismebestrijding.

De onderwerpen die door dit type toepassing geraakt worden, kunnen in veel gevallen leiden tot een besluit die valt onder de AWB en waartegen een betrokkene derhalve bezwaar kan maken. Dit betekent voor de archivering dat het belangrijk is om de trainingsdata en de techniek goed vast te leggen, zodat de overheid in staat is om uit te leggen hoe een individuele beslissing tot stand is gekomen.

De verantwoording is dus met name gericht op reproduceren van individuele beslissingen. In dit profiel is de vuistregel daarom dat de bewaartermijn voor de trainingsdata, de logica en de output gekoppeld is aan die van het proces dat door het algoritme wordt ondersteund. In dit impactprofiel is privacybescherming van bijzonder belang, waardoor terughoudendheid betracht moet worden met informatieverstrekking in het kader van de WOB/WOO.