Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 1.2. Relevante wetgeving

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

1.2. Relevante wetgeving

Er is een aantal specifieke informatiewetten waaruit maatregelen volgen ten aanzien van de archivering. Deze zijn zonder meer allemaal in elk impactprofiel van toepassing, maar waar de focus ligt kan per impactprofiel verschillen.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van deze wetten, met een toelichting wat vanuit archiefperspectief hun impact is.

  • Archiefwet

Uit de Archiefwet komt voort dat er bewaartermijnen worden gehanteerd en dat informatie gedurende die bewaartermijnen toegankelijk zijn voor eenieder die rechtmatig toegang tot die informatie wenst. Informatie die is overgebracht naar een archiefbewaarplaats is op basis van de Archiefwet openbaar. Uit de Archiefwet volgt ook dat overheden een Selectielijst hanteren die de richtlijnen biedt voor bewaren en vernietigen. In de herziening van de Gemeentelijke Selectielijst in 2020, is bijvoorbeeld een expliciete richtlijn voor algoritmes opgenomen.

  • AVG

Uit de AVG komt voort dat de privacy van natuurlijke personen beschermd moet worden. Dit betekent dat gegevens die tot een individu herleidbaar zijn, niet toegankelijk gemaakt mogen worden. Een maatregel is bijvoorbeeld dat bij overbrenging een beperking in openbaarheid op dergelijke gegevens wordt opgelegd.

  • AWB

Uit de AWB komt voort dat een betrokkene bezwaar mag maken tegen een besluit die onder de AWB valt. In termen van archivering betekent dit dat een individuele beslissing herleidbaar moet zijn, als een algoritme wordt ingezet voor een proces waarop de AWB van toepassing is.

  • WOB/WOO

In de huidige WOB is geregeld dat informatie, met inachtneming van de AVG, op verzoek beschikbaar gemaakt moet worden. Op dit moment is er een ontwerpwet, de WOO, die de WOB moet gaan vervangen. Het verschil is dat de WOB passieve openbaarheid regelt (iemand moet er eerst naar vragen) en dat de WOO van actieve openbaarheid uitgaat (overheden publiceren proactief informatie). Vanuit archiefperspectief betekenen deze wetten dat informatie op zo’n manier moet worden bewaard, dat deze (in geanonimiseerde vorm) eenvoudig beschikbaar gesteld kan worden.

Afbeelding 1: Schematische weergave van de vier impactprofielen