Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - Fase 3: Beheer - de beheerprocessen

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

Fase 3: Beheer - de beheerprocessen

3.1 Inleiding

Informatiebeheer kent een aantal beheerprocessen bij de duurzame toegankelijkheid van algoritmes.

3.2 Vernietigen

Het vernietigingsproces staat niet gelijk aan het bepalen en toekennen van bewaartermijnen. Het gaat over het operationaliseren van de vernietiging. Vernietigen is een proces met een aantal mogelijke processtappen:

 • Opstellen vernietigingslijst, handmatig of geautomatiseerd
 • Controleren van vernietigingslijst
 • Accorderen vernietigingslijst
 • Opstellen aanvraag Machtiging (Lokale Overheden)
 • Indienen aanvraag Machtiging (Lokale Overheden)
 • Verstrekken Machtiging (Lokale Overheden)
 • Opdracht geven tot vernietiging
 • Uitvoeren daadwerkelijke vernietiging (handmatig of geautomatiseerd)
 • Opstellen verklaring van vernietiging

NB. Bij het rijk is een machtiging van vernietiging niet nodig. Bij de lokale overheden wel, daar kun je overwegen een doorlopende machtiging aan te vragen. De stappen van de machtiging vervallen in deze gevallen.

Aan de processtappen moet je actoren koppelen en de verantwoordelijkheid in de organisatie te beleggen. Tenslotte beschrijf je de mate van automatisering. De processtappen en de mate van automatisering kunnen verschillen, afhankelijk van de informatie; Stel dat datasets eerst als ruwe data worden verzameld en daarna worden getransformeerd, samengevoegd, geaggregeerd en/of geanonimiseerd of gepseudonimiseerd voordat ze aan het algoritme worden gevoed. Bij elke bewerking ontstaat in technische zin een nieuw databestand. Je kan voor de ‘halffabrikaten’ een kortere bewaartermijn hanteren dan voor de ‘eindproducten’ en om de vernietiging daarvan te automatiseren, terwijl je voor de eindproducten wellicht meer controlestappen en handmatige acties in wil bouwen. Het is bijvoorbeeld goed denkbaar om voor sommige ‘halffabrikaten’ geen vernietigingslijst ter goedkeuring aan een beslisser voor te leggen, maar in plaats daarvan eenmalig het ontwerp te laten goedkeuren.

3.3 Overbrengen

Overbrengen is als proces heel vergelijkbaar met het vernietigingsproces. De stappen zijn vergelijkbaar, enkel moet er bij overbrenging met de beheerder van de archiefbewaarplaats worden samengewerkt. Deze stelt bepaalde eisen aan de wijze van overbrenging. Net als bij een doorlopende machtiging kun je afspraken maken met de beheerder zodat niet elke overbrenging apart behandeld wordt, maar het een sterk geautomatiseerd proces is. De stappen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Opstellen lijst voor overbrenging
 • Controleren van de lijst
 • Afstemmen met Beheerder over de lijst tot overbrenging
 • Accorderen lijst voor overbrenging
 • Opdracht geven tot overbrenging
 • Uitvoeren overbrenging
 • Akkoord/ bevestiging overbrenging (door beheerder)

Ook hiervoor geldt dat het van belang is om de rollen vooraf te definiëren, in samenspraak met de beheerder van de archiefbewaarplaats.

Als datasets voor eeuwigdurende bewaring in aanmerking komen, dan is het zinvol om al in de ontwerpfase na te denken over overbrenging naar een archiefbewaarplaats. Hier zijn verschillende keuzes voor de overbrenging:

 • eerst verzamelen en na X jaar een gehele collectie overbrengen,
 • als doorlopend proces aan het eind van het kalenderjaar de relevante documenten overbrengen
 • Als een doorlopend proces na afsluiting overbrengen (dit kan dus meerdere malen dagelijks zijn)

Voor sommige trainingsdata is de eeuwigdurende bewaring vanuit de bron al geregeld.

3.4 Beschikbaarstellen

Beschikbaarstellen doe je in eerste instantie voor direct betrokkenen, de vraag is daarbij wel hoe je dit vorm geeft. Dit moet je vaststellen. Wil je een dashboard gebruiken, een ruwe dataset, de beslissingen en/of de opgestelde documenten.
Van belang is het in beeld brengen van de verschillende gebruikersgroepen en hun informatiebehoeften. Daarop kan dan ook de beschikbaarstelling worden afgestemd. Dit kan voor verschillende groepen ook verschillende toegangen en zicht op de informatie betekenen. Hierbij moet je autorisatie en eventuele beperkingen op de toegang vaststellen en implementeren. En vergeet daarbij ook niet om controles op ongeautoriseerde toegang, handmatig of geautomatiseerd uit te voeren.
Van belang daarbij is om op basis van de gebruikte data vast te stellen welke openbaarheidsregime van toepassing is, de WOO, AVG of Archiefwet (enkel na overbrenging)

Mogelijk is het nodig om specifieke activiteiten te beleggen ten aanzien van beschikbaarstelling van informatie aan derden. Bijvoorbeeld het anonimiseren van datasets voorafgaand aan publicatie. Ook het gebruik van een algoritmeregister waarin is vastgelegd uit welke bronnen trainingsdata afkomstig is, kan bijdragen aan transparantie. Voorts kan gedacht worden aan het aanwijzen van een contactpersoon die door derden benaderd kan worden voor vragen.

3.5 Documenteren

In de beheerfase kunnen er situaties ontstaan die gedocumenteerd moeten worden om accountability te kunnen blijven afleggen. Het beheerproces ‘documenteren’ borgt dat de impact van veranderingen wordt vastgelegd, dit zal vanuit het wijzigingenproces georganiseerd moeten worden.

3.5.1 Gedragsmonitoring

Het is niet altijd duidelijk hoe een algoritme tot een bepaald inzicht komt. Zeker wanneer een algoritme zichzelf ontwikkelt. Daarom is het zinvol om periodiek te toetsen of het algoritme nog het gedrag vertoont waar het ooit voor ontworpen is en eventuele afwijkingen op dat punt te corrigeren.

3.5.2 Scopewijzigingen

Als een algoritme dat ooit voor een bepaald doel is ontworpen later wordt ingezet voor een ander doel, dan zal voor het nieuwe doel een deel van het ontwerpproces opnieuw moeten worden uitgevoerd. Mogelijk zijn er nu bijvoorbeeld andere bewaartermijnen aan de orde.

3.5.3 Aanvullingen

Wanneer nieuwe databronnen worden aangewend om het algoritme te voeden, dan verdient het aanbeveling om opnieuw te kijken naar het onderdeel ‘trainingsdata’ in de vragenlijst van deze handreiking.